Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Vernieuwen raamovereenkomst voor het leveren van CNG brandstof d.m.v. tankkaarten - periode 2016 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Vernieuwen raamovereenkomst voor het leveren van CNG brandstof d.m.v. tankkaarten - periode 2016

Publicatiedatum
Deadline
29-10-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
09100000 - Brandstoffen
09123000 - Aardgas
Regiocodes (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
stad Kortrijk
Postadres
Grote Markt 54, 8500 Kortrijk, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Christine Vandenberghe

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 43 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken.
* In toepassing van artikel 60 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

Economische en financiële draagkracht

* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Eventuele minimumeisen:

Nihil

Vakbekwaamheid

De inschrijver bezorgt een omschrijving van de tankstation(s), ligging en capaciteit om CNG te tanken.

Eventuele minimumeisen:

Stations zijn van het type "fastfill"

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 798 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer